Переказуйте кошти зручно та безпечно

Переказ коштів по Україні

Грошові перекази по всій Україні – прекрасна альтернатива передачі готівкових коштів і використанню карток. Якщо Вам необхідно перерахувати гроші своїм близьким або партнерам по бізнесу всередині нашої країни, у вас є можливість зробити переказ будь-яким зручним для вас способом: готівкою в пунктах обслуговування або ж через інтернет з карти будь-якого банку України, завдяки Liberty Finance – одному з лідерів фінансового ринку України.

Наша система грошових переказів дозволяє фізичним особам відправити гроші без відкриття рахунку швидко, безпечно і зручно. Для відправлення грошей готівкою без карти Ви можете скористатися широкою мережею пунктів «Ліберті Фінанс»: адреси точок обслуговування можна знайти на сторінці контактної інформації. Дізнатися інформацію про те, яка комісія встановлена ​​за вчинення онлайн-переказу, можна при оформленні переказу у відділенні або за номером телефону вказаному на сайті.

Участь ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті фінанс» в платіжних системах :

№ з/п

Найменування платіжної організації

Назва платіжної системи

Тип участі (пряма або непряма із зазначенням назви прямого учасника)

1

2

3

4

1.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС»

«ГЛОБУС»

непряма з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС»

2.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ФАМІЛЬНИЙ»

«FLASHPAY»

непряма з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ»

3.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФЕНІКС»

«City24»

непряма з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФЕНІКС»

4.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЛОБАЛМАНІ»

«ГЛОБАЛМАНІ»

непряма з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЛОБАЛМАНІ»

ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті фінанс» надає наступні види послуг з переказу коштів (виключно у національній валюті України – гривні) за дорученням фізичних осіб :

Гривні із зарахуванням суми переказу на рахунок, відкритий в будь-якому банку в Україні, в т.ч. за номером ЕПЗ

Гривні із зарахуванням суми переказу на рахунок, відкритий в будь-якому банку в Україні

Гривні із зарахуванням суми переказу на рахунок, відкритий в будь-якому банку в Україні, в т.ч. за номером ЕПЗ

Порядок повернення коштів Платнику в разі неможливості їх зарахування на рахунок або виплати їх у готівковій формі через неявку Отримувача.

1) Повернення коштів здійснюється ФК в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Повернення коштів Платнику здійснюється шляхом:

– безготівкового перерахування коштів на рахунок Платника (у разі здійснення переказу коштів із використанням електронного платіжного засобу);

– видачі коштів готівкою через ПНФП ФК.

2) При поверненні переказу коштів, додаткова Комісійна винагорода з Платника не стягується; Комісійна винагорода, сплачена Платником, Платнику не повертається.

3) У разі неможливості здійснення ФК виплати суми переказу коштів через неявку Отримувача протягом тридцяти робочих днів з дня надходження цієї суми, ФК зобов’язана протягом трьох робочих днів ініціювати переказ відповідної суми на адресу ініціатора.

4) Платник може повернути кошти, які до зарахування їх на рахунок Отримувача або видачі в готівковій формі обліковуються в банку, що обслуговує Отримувача. Платник оформляє у ФК заяву на видачу готівки, а у випадку здійснення переказу коштів із використанням електронного платіжного – заяву, яка складається у довільній формі. ФК в день отримання такої заяви надає банку Отримувача клопотання про повернення коштів Платнику.

Банк Отримувача в день одержання клопотання повертає кошти за реквізитами, зазначеними в клопотанні (якщо на час надходження клопотання вони не зараховані на рахунок Отримувача) та повідомляє Отримувача про повернення коштів Платнику.

5) Повернення коштів Платнику, переказ яких був ініційований за допомогою ЕПЗ, здійснюється у встановлений законодавством України строк відповідно до правил ПС, режиму роботи емітента такого ЕПЗ, держателем якого є Платник.

Повернення коштів здійснюється на той самий рахунок Платника, з якого було перераховано кошти на рахунок Отримувача, або за заявою Платника на інший рахунок, вказаний Платником.

Комісійна винагорода:

1) ФК повинна забезпечити можливість Платнику ознайомитись з розміром Комісійної винагороди, що стягується з нього за виконання операцій переказу коштів, та відмовитись від виконання цієї операції на будь-якому етапі до моменту завершення ініціалізації.

2) Розміри Комісійної винагороди та порядок її обчислення визначаються у відповідних договорах між ФК та платіжними системами, учасником яких є ФК, та у договорах, що укладаються між ФК та Отримувачами – юридичними особами та фізичними особами – підприємцями.

3) Оплату послуг за здійснення переказу коштів може здійснювати Платник та Отримувач. Комісійна винагорода утримується з Платника та/або Отримувача виключно в національній валюті України – гривні.

4) ФК сплачує комісійну винагороду платіжній організації ПС, учасником якої є ФК, за послуги, які надаються ФК, виключно в національній валюті України – гривні.

Строки зарахування коштів отримувачам та найменування отримувачів коштів, на користь яких здійснюються перекази, передбачено та визначено відповідно до укладених договорів участником систем та операторів послуг платіжної інфраструктури ТОВ «ФК «ЛІБЕРТІ ФІНАНС»  з системами переказу коштів: ГЛОБУС, ГлобалМані, FlashPay та правилами відповідних ПС.

ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.

Врегулювання розбіжностей та розгляд спорів.

Правила регулюються законодавством України.

Суперечки між Прямими учасниками, пов’язані із здійсненням Переказів або розрахунків між Прямими/Непрямими учасниками, які можуть служити підставою для виникнення і судового розгляду спорів між Прямими учасниками/Непрямими учасниками, розглядаються Платіжною організацією в претензійному порядку.

Претензія Прямого/Непрямого учасника, викладена в письмовій формі українською, російською або англійською мовами на бланку за підписом його уповноваженої особи, направляється іншій стороні рекомендованою поштою, або іншим способом, який підтверджує вручення претензії адресату. Претензія повинна бути заявлена протягом одного місяця з дня виникнення підстави для претензії, та містити вказівки на обставини, які є основою для її надання, а також на дату виникнення вказаних обставин. Претензії, які надійшли після вказаного строку, не розглядаються.

Розгляд претензій враховує в собі вивчення обставин, які дозволяють встановити виконання (невиконання) Прямими/Непрямими учасниками своїх функцій та обов’язків, що випливають з даних Правил. Платіжна організація вправі запитувати у Прямих/Непрямих учасників будь-яку інформацію, необхідну для з’ясування зазначених обставин.

Якщо претензія стосується, серед іншого, справжності, цілісності, правильності, незмінності електронних повідомлень, інших питань електронного документообігу, то розгляд претензій враховує в себе створення погоджувальної комісії з участю зацікавлених Прямих/Непрямих учасників з проведенням експертизи електронних повідомлень, які є предметом претензії.

Рішення по претензії повинно бути прийнятим протягом місяця після отримання претензії та доведеним до Прямого/Непрямого учасника , що її відправив, в письмовій формі.

Записи баз даних Платіжної організації мають пріоритет над записами баз даних інших Прямих/Непрямих учасників при доказі автентичності відповідних електронних повідомлень.

При неможливості врегулювання розбіжностей в претензійному порядку суперечки між Прямими учасниками вирішуються в Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово–промисловій палаті України по місцю знаходження Платіжної організації у відповідності з законодавством України.

Прямі учасники повинні без збитку для інших своїх зобов’язань, які витікають з даних Правил, співпрацювати з Платіжною організацією, включаючи надання будь-якої інформації, що стосується діяльності Прямих/Непрямих учасників в Системі, забезпечення доступу до всіх відповідних матеріалів Прямого/Непрямого учасника при проведення Платіжною організацією перевірки діяльності Прямих/Непрямих учасників в Системі.

Витрати на проведення погоджувальної процедури покладається на сторону, яка заявила про порушення її прав та чинних інтересів.

У випадку призначення вимог сторони, яка заявила про порушення її прав та чинних інтересів, правомірними, винна сторона зобов’язана, протягом 5-ти робочих днів з дня, наступного за днем складання акту погоджувальною комісією або винесення висновку експертами, відшкодувати потерпілій стороні збитки у вигляді реального збитку, які настали в результаті неправомірних дій, та збитки, пов’язані з проведенням погоджувальних процедур.

Прямий/Непрямий учасник, що обслуговують Платників та Отримувачів несуть перед ними відповідальність, пов’язану з проведенням Переказу.

У разі порушення Прямим/Непрямим учасником строків відправки Переказу, вони зобов’язані сплатити Платнику пеню у розмірі 0,1 відсотка суми невідправленого Переказу за кожний день прострочення, що не може в загальному розмірі перевищувати 10 відсотків суми Переказу.

Учасники Системи зобов’язані повідомляти один одного про помилкові/неналежні перекази, суб’єктів цих переказів. Всі питання щодо помилкових/неналежних переказів вирішуються через Платіжну організацію.

При одержанні від учасника Системи запиту у ПЗ Системи із застосуванням електронних платіжних засобів, який не містить обов’язкових відповідно до законодавства параметрів та/або Користувач не вводить, або вводить підтверджуючі дані помилково, Система відправляє учаснику Системи відмову в проведенні операції.

У разі помилкового Переказу на рахунок неналежного Отримувача, що стався з вини Прямого/Непрямого учасника, цей Прямий/Непрямий учасник зобов’язаний негайно після виявлення помилки переказати за рахунок власних коштів суму Переказу Отримувачу. В іншому випадку, Отримувач має право у встановленому законом порядку вимагати від Прямого/Непрямого учасника – порушника ініціювання сплати йому суми Переказу, за рахунок власних коштів, сплати пені в розмірі 0,1% відсотка суми простроченого Переказу за кожний день прострочення від дати завершення помилкового Переказу, що не може в загальному розмірі перевищувати 10 відсотків суми Переказу.

Працівники Прямих/Непрямих учасників, винні в здійсненні помилкових Переказів, несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства країни їх резиденції.

Учасник Платника зобов’язаний на вимогу Платника письмово повідомити про стан його Переказу, в разі отримання письмового запиту від Платника.

Спори, пов’язані із здійсненням Прямими/Непрямими учасниками Переказу, врегульовуються у претензійному порядку. У випадку неможливості врегулювати розбіжності в претензійному порядку, розбіжності між сторонами розглядаються у судовому порядку відповідно до законодавства України.

Платник несе відповідальність перед Прямими/Непрямими учасниками за відповідність інформації, зазначеної ним в документі на Переказ, суті операції, щодо якої здійснюється цей Переказ. Платник має відшкодувати Прямому/Непрямому учаснику шкоду, заподіяну внаслідок такої невідповідності інформації.

Платник зобов’язаний відшкодувати шкоду, заподіяну Прямому/Непрямому учаснику, що його обслуговує, внаслідок недотримання цим Платником вимог щодо захисту інформації по Переказу. При цьому Прямий/Непрямий учасник Системи, що обслуговує Платника, звільняється від відповідності перед Платником за проведення Переказу.

У разі втрати суми Переказу Прямий/Непрямий учасник має повернути Платнику цю суму, суму Комісійної винагороди сплачену Платником, а також штраф у розмірі 25 відсотків сплаченої вартості наданих послуг.

Спори між Прямим/Непрямим учасником та Платником розглядаються у судовому порядку.